Montavimo rėmas ventiliatoriams

Energetikos inžinerijos gamykla specializuojasi gaminant montavimo rėmą radialiniams ventiliatoriams, kurie naudojami kaip pereinamojo elemento tarp pamato ir ventiliatoriaus.

Radiacinių ventiliatorių montavimo rėmų techninės charakteristikos

Ventiliatoriaus montavimo rėmo simbolis

ASMENS DUOMENŲ PERDIRBIMO IR APSAUGOS POLITIKA

Tai apdorojimas politika ir asmens duomenų apsaugos (toliau - politika), sukurta pagal Federalinio įstatymo "Dėl asmens duomenys" ir taikoma bet kuri informacija, Sai adresu emz74.ru galite gauti apie vartotojus (asmens duomenų subjektas) naudojimo metu Svetainės svetainės naudotojas, svetainės programos ir produktai.

1.1. Šioje taisyklėje vartojami šie terminai:

1.1.1. "Svetainės administracija" - įgalioti bendrovės darbuotojai, kurie organizuoja asmens duomenų tvarkymą, taip pat nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų sudėtį, veiksmus (operacijas), atliekamus su asmens duomenimis ir tt

1.1.2. "Asmens duomenys" - bet kokia informacija, susijusi su asmeniu, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai nustato arba nustato asmuo (asmens duomenų subjektas).

1.1.3. "Asmens duomenys" - bet kokių veiksmų (veikimo) arba veiksmų (operacijų) rinkiniu atliekama su automatikos įrenginių naudojimo arba be tokių priemonių, kurių asmens duomenis, įskaitant rinkimo, įrašymo, kaupimas, saugojimas, paaiškinti naudojimo (atnaujinimas, keitimas) panaudojimas, naudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga), asmeninių duomenų praradimas, blokavimas, ištrynimas, sunaikinimas.

1.1.4. "Asmens duomenų konfidencialumas" yra reikalavimas, kad svetainės administracija ar bet kuris kitas asmuo, turintis prieigą prie asmens duomenų, privalo neleisti jų platinti be asmens duomenų ar kitų teisinių priežasčių sutikimo.

1.1.5. "Svetainės naudotojas" ("Vartotojas") yra asmuo, turintis prieigą prie svetainės per internetą ir naudodamas svetainę.

1.1.6. «Slapukai» - nedidelis gabalėlis atsiųsta informacija interneto serverį ir saugomi vartotojo kompiuteryje, kad interneto klientas ar interneto naršyklė siunčia kiekvieną kartą interneto serverį HTTP-prašymu bandant atidaryti atitinkamą puslapį svetainėje.

1.1.7. "IP adresas" yra unikalus tinklo mazgo adresas kompiuterių tinkle, pastatytas naudojant IP protokolą.

2.1. Vartotojo naudojimas Svetaine reiškia, kad jis visiškai sutinka su šia politika ir tvarko naudotojo asmens duomenis.

2.2. Jei nesutinkate su Taisyklių nuostatomis, Vartotojas turi nedelsdamas nutraukti svetainės naudojimą.

Ši politika taikoma tik svetainei. Svetainė nekontroliuoja ir nėra atsakinga už trečiųjų šalių svetaines, kuriose Vartotojas gali spustelėti svetainėje esančias nuorodas.

2.4. Svetainės administracija netikrina ir neatsako už svetainės naudotojų pateiktų asmens duomenų tikslumą.

3.1. Ši politika nustato administracijos svetainėje dėl konfidencialumo ir saugumo asmens duomenų apsaugos konfidencialumo, kad vartotojas suteikia prašymu Administracijos svetainėje registruojant svetainėje, arba Ar programa atgalinio ryšio pranešimus įsipareigojimus.

3.2. Asmens duomenis, kuriuos pagal šią politiką leidžiama tvarkyti, vartotojas pateikia užpildydamas svetainėje pateiktą formą ir įtraukia šią informaciją:

3.2.1. Vartotojo vardas, pavardė, vardas ir pavardė;

3.2.2. vartotojo kontaktinis telefonas;

3.2.3. elektroninio pašto adresas;

3.3. Svetainė apsaugo šiuos duomenis, kurie automatiškai perduodami peržiūrint skelbimų rinkinius ir kai lankotės puslapiuose, kuriuose yra įdiegtas statistinės sistemos scenarijus ("pikselis"):

- informacija iš slapukų;

- informacija apie naršyklę (ar kitą programą, kuri suteikia prieigą prie reklamos rodymo);

- puslapio adresas, kuriame yra skelbimų rinkinys;

- Referrer (ankstesnio puslapio adresas).

3.4. Bet kokia kita asmenine informacija, nenurodyta aukščiau (pirkimo istorija, naudojamos naršyklės ir naudojamos operacinės sistemos ir kt.), Saugoma saugoma ir nepaskirstyta, išskyrus atvejus, nurodytus kl. 5.2. ir 5.3. šios politikos.

 1. ASMENINIO NAUDOTOJO INFORMACIJOS SURINKIMO TIKSLAS

4.1. Vartotojo asmeniniai duomenys Svetainės administravimas gali būti naudojamas siekiant:

4.1.1. Vietoje įregistruoto vartotojo identifikavimas, norint užsisakyti ir (arba) gauti prieigą prie paslaugos ir (arba) sudaryti nuotoliniu būdu įsigyjamo ar parduodamo produkto sutartį.

4.1.2. Vartotojo suteikimas prieigai prie svetainės personalizuotų išteklių.

4.1.3. Atsiliepimų su vartotoju nustatymas, įskaitant pranešimų siuntimą, prašymus dėl svetainės naudojimo, paslaugų teikimo, apdorojimo užklausų ir programų iš Vartotojo ir kt.

4.1.4. Naudotojo vietos nustatymas (jei jis davė sutikimą), kad užtikrintų saugumą, išvengtų sukčiavimo.

4.1.5. Patvirtinto vartotojo pateiktų asmens duomenų autentiškumas ir išsamumas.

4.1.6. Vartotojui suteikiama veiksminga klientų ir techninė pagalba problemoms, susijusioms su svetainės naudojimu.

4.1.7. Suteikdamas naudotojui sutikus specialių pasiūlymų, informacinių biuletenių ir kitos informacijos svetainės vardu arba svetainės partnerių vardu.

4.1.8. Reklaminės veiklos įgyvendinimas su vartotojo sutikimu.

4.1.9. Prieigos prie Vartotojų suteikimas svetainės partnerių svetainėms ar paslaugoms, siekiant gauti produktus, atnaujinimus ir paslaugas.

 1. ASMENINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMO METODAI IR SĄLYGOS

5.1. Vartotojų asmens duomenų tvarkymas atliekamas be jokių terminų bet kokiu teisiniu būdu, įskaitant asmeninių duomenų informacines sistemas, naudojančias automatikos įrankius arba nenaudojant tokių priemonių.

5.2. Naudotojo asmens duomenys gali būti perduodami Rusijos Federacijos valstybinės ir savivaldos institucijos įgaliotiems organams tik Rusijos Federacijos teisės aktų pagrindais ir tvarka.

5.3. Jei prarandama ar atskleista asmens duomenys, svetainės administracija informuoja Vartotoją apie asmens duomenų praradimą ar atskleidimą.

5.4. Svetainės administracija imtųsi būtinų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti asmeninę informaciją apie naudotoją nuo nesankcionuoto ar atsitiktinio patekimo, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimas, kopijavimo, platinimo ir kitų neteisėtų veiksmų trečiųjų šalių.

5.5. Svetainės administravimas kartu su Vartotoju imasi visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta nuostolių ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Vartotojo asmeninių duomenų praradimu ar atskleidimu.

6.1. Vartotojas privalo:

6.1.1. Pateikite informaciją apie asmeninius duomenis, reikalingus svetainės naudojimui.

6.1.2. Prireikus atnaujinkite ir papildykite informaciją apie asmens duomenis, jei ši informacija yra pakeista.

6.2. Svetainės administracija privalo:

6.2.1. Naudokite informaciją, gautą tik šios politikos 4 punkte nurodytais tikslais.

6.2.2. Pateikite saugojimo konfidencialios informacijos konfidencialia, o ne atskleisti be išankstinio raštiško sutikimo vartotojo ir neparduoda, keitimo, paskelbimo, atskleidimo ar bet koks kitas įmanomas priemones perduodami vartotojui asmens duomenis, išskyrus kaip nurodyta punktuose 5.2. ir 5.3. šios politikos.

6.2.3. Imkitės atsargumo priemonių, kad apsaugotumėte Vartotojo asmeninių duomenų konfidencialumą, laikydamiesi tvarkos, paprastai naudojamos tokiai informacijai apsaugoti esamoje įmonėje.

6.2.4. Įgyvendinti blokuoja asmens duomenis, susijusius su atitinkamoje vartotojui, nes apeliacijos ar prašyti vartotojas arba jo teisinis atstovas arba įgaliotas įstaigą iš subjektų asmens duomenų patikrinimo laikotarpiui teisių apsauga, nustačius netikrų asmens duomenų ar nusižengimą.

7.1. Svetainės, kuri neįvykdė savo įsipareigojimų, administravimas yra atsakingas už neteisėtą naudojimąsi Vartotojo asmens duomenimis, numatytais galiojančiuose teisės aktuose, išskyrus atvejus, numatytus kl. 5.2., 5.3. ir 7.2. šios politikos.

7.2. Jei konfidencialios informacijos praradimas ar atskleidimas, svetainės administracija neatsako už šią konfidencialią informaciją:

7.2.1. Tapo vieša nuosavybe prieš jos praradimą ar atskleidimą.

7.2.2. Ji buvo gauta iš trečiosios šalies, kol ją gavo svetainės administracija.

7.2.3. Tai buvo atskleista su vartotojo sutikimu.

7.2.4. Tai buvo suteikta remiantis įgaliotos valstybės institucijos prašymu.

8.1. Prieš kreipdamiesi į teismą prašydami ginčų, kylančių dėl svetainės naudotojo ir svetainės administracijos santykių, privaloma pateikti ieškinį (rašytinis pasiūlymas dėl savanoriško ginčo sprendimo).

8.2. Ieškinio gavėjas per 30 kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo dienos raštu praneša pareiškėjui apie reikalavimą dėl reikalavimo nagrinėjimo rezultatų.

8.3. Jei susitarimas nebus pasiektas, ginčas bus perduotas teisminės valdžios institucijai pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.

8.4. Dabartiniai Rusijos Federacijos įstatymai taikomi šiai politikai ir vartotojo bei svetainės administracijos santykiams.

9.1. Svetainės administracija turi teisę keisti šią politiką be išankstinio pranešimo ir Vartotojo sutikimo.

9.2. Naujoji politika įsigalioja nuo to laiko, kai ji yra paskelbta svetainėje, nebent kitaip nurodyta naujajame "Policy" leidime.

Montavimo rėmas NEMZ "Tyra" radialiniams ventiliatoriams

Kur nusipirkti

Serijos aprašymas

Montavimo rėmas NEMZ "Tyra" radialiniams ventiliatoriams taikomas įrengimo ventiliatorių NEMTS "Tyra" skirtingų modelių serijos BP ir parodų centras, į kairėje lentelėje rodo, reikalingi matmenys montavimo rėmo kiekvienai konkrečiai modelio galia stogo ventiliatoriumi. Rėmo ilgis svyruoja nuo 410 mm iki 1725 mm, plotis - nuo 270 mm iki 1064 mm. Rėmo storis gali būti nuo 14 mm iki 16,5 mm, o svoris - nuo 1,51 kg iki 38,5 kg.

Techninės specifikacijos

Technologija

 • Radialiniams gerbėjams
 • Montavimo rėmas

Atsiliepimai apie montavimo rėmelį NEMZ "Tyra"

Į TopClimat.ru kiekviena įranga turi reitingą. Jį sudaro vartotojų nuomonės ir vertinimai, požiūris į įrangą pagal jūsų asmeninę patirtį.

Jei turite kokių nors patirties naudojant šią įrangą, palikite atsiliepimą. Apibūdinkite, kas jums patinka apie šią įrangą, ar, atvirkščiai, kokius sunkumus susidūrėte dirbdami su juo.

Jūsų apžvalga bus paskelbta iškart po to, kai moderatorius ją patikrins.

Prašau dėmesio! Mes nepublikuojame:

 • trumpas ir mažai informatyvus atsiliepimus;
 • peržiūros, kuriose lyginami įrenginiai vienas su kitu;
 • atsiliepimai parašyti CAPITAL raidėmis;
 • atsiliepimai, kuriuose yra piktadarių ar įžeidimų;
 • atsiliepimai nesusiję su šios įrangos vartotojų savybėmis;
 • atsiliepimai, kuriuose yra nuorodos į kitas svetaines;
 • atsiliepimai apie produktus, kuriuose paminėtos konkrečios parduotuvės.

Dėkojame, kad dalinat savo nuomonę su kitais naudotojais.

Kaip tinkamai įdiegti radialinį ventiliatorių?

Atliekant įrengimą, prijungiant prie maitinimo sistemos ir oro kanalų, reguliuojant ir valdant radialinio ventiliatoriaus paleidimą, turi būti griežtai laikomasi visų saugos ir susijusių dokumentų reikalavimų. Jei planuojate pritraukti trečiųjų šalių meistrų, įsitikinkite, kad jie turi leidimą atlikti tokį darbą.

Radialiniai ventiliatoriai turi labai didelį svorį ir matmenis, todėl juos turi įrengti kapitonai, turintys leidimą atlikti tokio tipo darbą.

Tačiau, jei norite atlikti radialinio tipo įrenginio montavimą, tai galite padaryti patys. Pagal pasirinkto radialinio ventiliatoriaus tipą ir konstrukciją, taip pat jo svorį, specialias sąlygas ir jungties vietą, montavimą galima atlikti įvairiais būdais. Paprastai tokie blokai turi gana didelę masę ir dydį, todėl svarbu žinoti ne tik tai, kaip tiesiogiai sumontuoti ir įjungti ventiliatorių, bet ir kaip tinkamai pasirengti darbui.

Pasiruošimas prieš pradedant radialinio ventiliatoriaus montavimą

Ventiliatoriaus montavimo skylių schema: 1 - pamatas; 2 - gerai; 3 - latas; 4 aukštis; 5 - ašinis ženklas.

Rengimo proceso metu reikės sukurti oro eigos sistemą ir, jei reikia, sukurti padalinį. Tokio tipo sunkiųjų ventiliatorių montavimas atliekamas ant betoninių pagrindų, turinčių iš anksto suprojektuotus ir paruoštus tvirtinimo mechanizmus. Būtina apsvarstyti, kaip bus atliekamas įrenginio pakėlimas ir tvirtinimas ant betono pagrindo. Dėl to gali prireikti specialių kėlimo įrenginių.

Ruošiantis įrenginiui įrengti, turite būti tikri, kad jo išsamumas yra išsamus, ir ateityje aiškiai laikykitės instrukcijų ir atlikite montavimą, atsižvelgdami į visas nustatytas normas ir reikalavimus.

Norėdami įdiegti, jums reikia:

 1. Radialinis ventiliatorius.
 2. Atsuktuvų rinkinys.
 3. Pastato lygis.
 4. Matavimo juosta matavimo priemonė.
 5. Vibracijos izoliatorius.
 6. Įrenginiai, kuriais montuojama ant pagrindo.

Radiacinio ventiliatoriaus montavimas ant pagrindo

Radialinio ventiliatoriaus montavimo pamatas: 1 - eilutė; 2 - linijos linija; 3 - laikiklis; 4 - rietuvas su ašies aukščio žymomis; 5 - pamatai; 6 - krovinys.

Jei ketinate montuoti sunkųjį bloką ant betono pagrindo, būtinai atsižvelkite į tai, kad šiuo atveju diegimui reikės naudoti vibracinius izolatorius. Tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad kai kurie vibracijos izoliatorių tipai nėra pritvirtinti prie pagrindo. Pasirinkus vibracijos izoliatoriaus montavimo vietą, jei ji iš pradžių nenumatyta projekto dokumentacijoje, būtina užtikrinti, kad prietaisų svorio centras nebūtų perkeltas.

Kai įrenginys tvirtinamas prie pagrindo, inkarai turi būti montuojami ant rėmo, o tada jau sumontuotoje būsenoje nuleisti į cemento srutą. Tai daroma iš anksto paruoštų lizdų. Po to, jūs turite palaukti, kol tirpalas sustiprės, ir patikrinkite tvirtinimo detales. Jei tvirtinimas yra silpnas arba yra netikslumų, reikia uždėti tarpiklius ir po to priveržti varžtus.

Jei reikia atlikti reguliavimo darbus, išmontuojant įrenginį iš betoninio pamato, būtina užtikrinti, kad inkaro varžtai būtų apsaugoti nuo gniuždymo. Dėl to pagal rėmą pritvirtinamas medinis blokas.

Jei radialinis ventiliatorius, kurį turite įdiegti, turi palyginti mažą masę. Jos montavimas gali būti atliekamas be vibracijos izoliatorių, juos pakeičiant 2-2,5 cm storio guminiais įdėklais. Įsitikinkite, kad nuokrypis nuo montavimo plokštumos yra ne didesnis kaip 0,5 cm.

"Step-by-Step" instrukcijos, kaip įdiegti sunkų ventiliatorių

Radijo ventiliatorius autokranu pakeliamas ant paruošto pagrindo ir pritvirtinamas prie konstrukcijos.

Prieš pradedant radialinio tipo sunkiojo ventiliatoriaus montavimą ir prijungimą, įsitikinkite, kad komplekte yra visi reikalaujami elementai. Pirmiausia reikia paruošti bloko pagrindą (surinkti rėmą), pritvirtinti vibracinį izoliatorių ir atlikti ventiliatoriaus montavimą ant laikinų stovų. Po to kėbulas turi būti surinktas (jei surinkimas sumontuojamas su išmontuojamu korpusu, tada jo apatine dalimi) ir uždėkite ratuką. Korpusas su rotoriumi turi būti uždarytas ir tarpai turi būti patikrinti visomis kryptimis (ašine ir radialine). Reglamente šios reikšmės apibrėžiamos kaip 1% ventiliatoriaus ratuko išorinio skersmens.

Atlikę visus pirmiau minėtus darbus, turite pašalinti laikinus stendus ir nustatyti radialinį ventiliatorių prie pagrindo (rėmo). Pabaigoje pavara yra prijungta prie darbo rato, o tepalai yra patikrinti. Be to, būtina patikrinti ratuko balansavimą.

Patikrinus statinį balansavimą, jūs turite sukti ratą bet kokiu kampu. Kai ratas sustoja, judesiai neturi judėti ir grįžti į tą pačią padėtį. Jei tokie reiškiniai yra, tada į priešingą vietą sunkioje (žemutinėje) vietoje yra būtina suvirinti krovinį.

Galiausiai montuojami ir prijungti varikliniai ir apsauginiai įtaisai. Diržo pavarų perjungimo atveju, papildomai reikia patikrinti diržų, kurie traukos proceso metu turi spyruoklines savybes, įtempimą ir lygiagretų skutikų išdėstymą.

Mažų ventiliatorių modelių montavimo vadovas

Radialinis ventiliatorius pakeltas į pamatą gervėmis arba stumdamas į atsilikimą.

Mažų matmenų įrenginių įrengimas taip pat atliekamas naudojant vibracijos izoliatorius. Jie montuojami ant metalinio pagrindo arba betono pagrindo. Be to, jų skliausteliuose yra montavimo variantas. Pastarosios yra pagamintos iš valcuotojo metalo ir yra pasirengusios suvirinti į sieną.

Atsižvelgiant į tai, kad visada sumontuoti mažų matmenų modeliai jau sumontuoti, visas montavimas sumažinamas iki įrenginio įrengimo ant paruoštos pagrindo ar rėmo. Prieš tvirtinimą, reikia paruošti skyles ar tvirtinimo detales. Vibracijos izoliatorius gali būti pakeistas guminiu 0,5-1 cm storio tarpikliu.

Stogo modelių montavimo tvarka

Skaitikliai ventiliatoriaus radialinėse kryptimis neturi viršyti 1% sklendės.

Radialinio tipo stogo ventiliatorių montavimas reikalauja, pirma, specialaus parengiamojo etapo ir, antra, specialių įgūdžių. Montuojant bet kokius stogo ventiliatorius, naudojami įvairių formų stiklai.

Prieštaringas radialinis ventiliatorius yra tikrinamas ir patikrinamas dėl sutrikimų. Po to turi būti įrengtas specialus vožtuvas, kuris atidaromas, kai įjungtas ventiliatorius. Jei stogo radialinis ventiliatorius turi būti naudojamas kartu su ventiliacijos sistema, pirmosios šios sistemos jungties montavimas turi vykti kartu su ventiliatoriaus montavimu. Jei nėra kvėpavimo takų sistemos, turi būti įrengtas specialus kondensacijos dėklas.

Tolesnės jungties ir bandymo paleidimo operacijos yra panašios į gatvių radialinių ventiliatorių operacijas. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į specialius apsaugos įtaisus nuo žemos temperatūros ir apledėjimo. Jūsų įrengimo ir prijungimo tvarka gamintojas nurodo pridedamuose dokumentuose, būtinai perskaitykite prieš pradėdami dirbti.

Papildomas darbas diegiant radialinį ventiliatorių

Nedidelio tipo radialinis ventiliatorius nereikalauja sunkios įrangos ir gali būti montuojamas rankomis.

Daugeliu atvejų radialinio ventiliatoriaus montavimas atliekamas sujungimu su ortakiais ir ventiliaciniais kanalais. Atliekant tokius renginius reikia laikytis šių taisyklių:

 1. Jei kanalas nėra prijungtas prie įleidimo angos, jis (anga) turi būti uždarytas apsaugine tinkleliu.
 2. Ventiliuojanti lanksti įtvara būtinai turi būti įrengta tarp ortakio ir išleidimo angos.
 3. Jungimo procese pirmoji kanalo dalis, jei įmanoma, turėtų likti tiesiai apie 150 cm. Tai užtikrins oro srauto stabilizavimą.
 4. Greitųjų spindulinių ventiliatorių montavimo atveju nerekomenduojama naudoti vibracijos izoliatoriaus. Spyruokliniai vibroizoliaciniai agregatai labai silpnina didelį vibracijos dažnį.

Taip pat svarbu žinoti, kaip tinkamai sujungti radialinio ventiliatoriaus elektrinį variklį. Variklio korpusas yra būtinai pagrįstas. Ši taisyklė netaikoma modeliams su ventiliatoriais iš plastiko.

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti, kai įrenginys pirmą kartą įjungiamas. Būtina užblokuoti oro kanalą ir tada atidaryti jį sklandžiai. Taigi jūs neleisite varikliui perkaisti.

Rekomendacijos dėl prijungimo prie elektros tinklo

Priklausomai nuo vykdymo schemos, radialiniai ventiliatoriai dygsniuoja įvairiais būdais.

Atliekant radialinio ventiliatoriaus elektrinio variklio įžeminimą, turi būti laikomasi elektros instaliacijos montavimo taisyklių. Turi būti užtikrinta, kad atsparumas tarp arčiausiai esančios ir prie elektros srovės prieinamos metalinės įrenginio dalies ir įžeminimo gnybtų neviršytų 0,1 ohm. Bet koks elektros instaliacijos darbas turi būti atliekamas tik naudojant apsaugines priemones. Prijungdami prie gnybtų, įsitikinkite, kad jie atitinka jiems parodytą ženklą.

Kai įjungiamas didelis blokas, kaip jau minėta, būtina, kad būtų užblokuotas oro judėjimas, o po to palaipsniui didėja jo srautas. Taip išvengate variklio perkaitimo. Norėdami patikrinti įrengto įrenginio veikimą, būtina atlikti sklandų paleidimą ir paleidimą. Įsilaužimo trukmė nustatoma pagal tikrintinos įrangos pasą arba jis priimamas pagal specifikacijas.

Kai įrenginys paleidžiamas, gali atsirasti neaktyvus beldimas ir triukšmas. Tai lemia:

 1. Neteisingas ašies išlyginimas.
 2. Atlaisvinti pagrindo varžtus.
 3. Nepakankamai aukštas pagrindo standumas ir kiti gedimai.

Jei yra nenatūralių triukšmo ir bangų, ventiliatorius turi būti išjungtas iš karto, nurodykite priežastis ir pašalinkite juos.

Rekomendacijos dėl papildomų įrenginių prijungimo ir naudojimo

Ašinio ventiliatoriaus montavimas: 1 ventiliatorius, 2 - suspensija, 3 - persidengimas, 4 - kanalas, 5 - liukas.

Kartu su radialiniais modeliais dažnai naudojami įvairūs papildomi įrenginiai. Tarp jų visų pirma yra prietaisai, skirti elektrinio variklio greičiui stebėti. Naudojant šiuos prietaisus, galima koreguoti naudojamo radialinio elemento našumą.

Reguliavimo principas grindžiamas tinklo įtampos ar dažnio pasikeitimu. Tačiau dėl to, kad įtampos reguliavimas yra paprastesnis ir labiau prieinamas būdas, šis metodas dažniausiai naudojamas.

Be to, yra greičio reguliatorių, pagrįstų fazės veikimo principu. Tokie įtaisai turi didelį pranašumą - tai yra sklandi kontrolė nuo 0 iki 100% nustatytų verčių.

Neįmanoma pritaikyti visų rekomendacijų dėl radialinio surinkimo į vieną instrukciją. Kadangi gamintojai dažnai užpildo savo ventiliatorius įvairiais papildomais įrenginiais arba sukuria nestandartines instrukcijas. Todėl, prieš pradėdami dirbti, atidžiai išnagrinėkite savo ventiliatoriaus konfigūraciją ir prie jo pridedamą vadovą. Be to, yra tokių gerbėjų, kurie įdiegiami ne taip, kaip ir visi kiti serijos ar tipo įrenginiai. Tai yra atskiri atvejai, kuriuos profesionalai turėtų patikėti.

Dabar jūs žinote, kaip įdiegti, prijungti, pritaikyti ir paleisti radialinius ventiliatorius, ir galėsite savarankiškai įdiegti šį įrenginį, taupydami trečiųjų šalių meistrų paslaugas. Sėkmingas darbas!

Langų (ventiliatorių) gerbėjų apžvalga: kokie jie yra ir kokie jie yra naudingi?

Oro įleidimo ar išmetimo ventiliatorius gali būti sumontuotas ne tik oro orale arba sienos angoje. Yra langų montavimo modeliai. Jie naudojami tiek kasdieniame gyvenime (apartamentuose), tiek pramoninėse patalpose.

Sovietmečiu tokius prietaisus dažnai galima matyti languose. Dabar jie pateikiami ne taip dažnai, bet pasirinkimas tapo daug platesnis.

Apie prietaisą ir veikimo principą mes nesakosime: tai paprasti išcentriniai ventiliatoriai, maitinami iš elektros. Todėl nedelsdami pradėkite nuo veislių.

Langų ventiliatorių tipai

Sąlygiškai tokius modelius galima suskirstyti į 2 kriterijus:

 1. Oro srauto kryptimi.
 2. Įrengimo vietoje (langelyje).

Išsamiau aptarkime juos toliau.

P apie srauto kryptį

Lango ventiliatorius gali veikti vienu iš šių būdų:

 1. Tiekimas: dirba oro antplūdžiu (šviežia, nuo gatvės į kambarį). Šis variantas dažniau naudojamas biurų ir pramonės patalpose nei daugiabučiuose namuose. Bute yra paprastesnis paprastas tiekimo vožtuvas (tiek langelyje, tiek sienoje), tiek tiekimo blokas.
 2. Extractor: veikia kaip išmetimas (pašalinti orą iš kambario į gatvę). Paprastas virtuvių variantas. Su tokiu ventiliatoriumi galite išsiversti be įprasto virtuvės gaubto (arba jį galite įdėti kaip priedą), nes darbo metu gaubtas yra labai triukšmingas.
 3. Tiekimas ir išmetimas (grįžtamasis). Gali dirbti tiek ant srauto, tiek ant gaubto. Režimas gali būti automatiškai pakeistas tam tikru intervalu arba pasirinktas vartotojo.

Dažniausiai butuose įrengti išmetimo modeliai ir tik virtuvėse.

Įdiegimo vietoje langelyje

Dvigubo stiklo lango vietoje ventiliatorius gali būti:

 1. Stiklinėje. Šiuo atveju nupirktas stiklo langas su užbaigta skylė, tada ventiliatorius įsigyjamas atskirai arba langas jau parduodamas su sumontuotu ventiliatoriumi. Beveik visada yra antroji galimybė - nes mažai tikėtina, kad kažkas norės atskirai pasirinkti atskirą stiklo skylę.
 2. Atskirame blokelyje (ty su ventiliatoriumi yra atskiras rėmelis, pvz., Langas).
 3. Rėmelyje. Šiuo atveju ventiliatorius supjausto ne į stiklą, o į rėmą. Kol kas rinkoje yra tik viena tokių produktų linija - Vokietijos aeromatyros "Aeromat". Jie yra gana brangūs (virš 100 eurų), jie nėra parduodami visur, o ne kiekvienas meistras juos montuos.

Du langų ventiliatoriai viename vienete

Sėkmingiausias variantas yra atskiras vienetas.

Kodėl po posovietinės eros langų gerbėjai yra mažiau paplitę nei TSRS?

Kas nustatė TSRS ir perestroikos laikus - tam tikriems atsiminti, kad gerbėjai stovėjo daug senų langų. Tačiau naujose plastikinėse rėmeliuose jie praktiškai nematomi.

 1. Rinkoje buvo pigūs virtuvės gaubtai, oro tiekimo gamyklos, tiekimo vožtuvai. Anksčiau savininkai neturėjo jokių alternatyvų ir todėl įdėjo ventiliatorių gerbėjus.
 2. Rinkoje nėra daug paruoštų pasiūlymų. Kadangi tokie dizainai nenaudoja masinės paklausos, gamintojai lėtai didina asortimentą ir nevykdo plačios reklamos. Ir pasirodo užburtas ratas: nėra reklamos ir pasiūlymų - paklausos nėra; nėra paklausos - nėra pasiūlymų ir reklamos.
 3. Langai su įmontuotu ventiliatoriumi yra brangesni nei įprasti. Kadangi PVC langai savaime nėra brangūs, ne kiekvienas klientas yra pasirengęs mokėti dar daugiau.
 4. Jei vartotojas nori įdėti ventiliatorių į jau sumontuotus langus - stiklui reikės iškirpti skylę. Nesvarbu, ar tai bus įmanoma padaryti teisingai - garantijos nėra. Todėl, jei langai yra jau įdiegta, ir jokių planų juos pakeisti - tai yra lengviau įdėti srautas vožtuvo arba sienų įrengimas: tuo lengviau bus, ir neturi rizikuoti stiklą.

Atrankos taisyklės

Jei jums reikia pasirinkti namų ventiliatorių, atkreipkite dėmesį į:

 1. Montavimo būdas. Svarbiausias dalykas, jei jau turite langų - pirmiausia turite žinoti, ar visur galima įdiegti ventiliatorių ir ar kas nors jį paims.
 2. Ar jūsų stiklas stovės? Jei ventiliatorius parenkamas stovinčiuose plastikiniuose languose, tai taip pat reikia patikslinti. Turite paprašyti pardavėjo parduotuvėje (pasirinkimas nėra labai geras, nes jums reikia pažvelgti į tiesioginį) arba, jei reikia, paskambinti į pagrindinį namus.
 3. Gebėjimas valdyti sukimosi greitį. Nebūtina, tačiau pageidautina, kad ventiliatorius būtų kelis kartus. Pvz., Mažiausiai jį galima laikyti nuolat ir didžiausiu greičiu, įskaičiuojant rūkymą / virimą.
 4. Atvirkštinis. Žinoma, dažniausiai jie yra dedami į virtuves, ir tik išmetama, bet atvirkštinis ventiliatorius kainuos šiek tiek daugiau nei "vienos krypties". Taigi, tik tuo atveju geriau tai padaryti.
 5. Valdymo metodas. Pigiausia modelis su 1 greičiu, tai gali būti įjungtas tik įjungti ir išjungti, dėl kurių jie paprastai yra paprasta laidas jungiklis (traukti laidą - prietaisas yra įjungtas, traukti dar kartą - atjungtas). Modeliai turi brangesnį nuotolinį valdymą.
 6. Žaliuzių buvimas (atbulinis vožtuvas). Labai naudinga galimybė: jei yra žaliuzių - šaltuoju, kai ventiliatorius neveikia, jie neleis šalto oro. Žinoma, vietoj žaliuzių gali būti rankinis užraktas, tačiau jį turi atidaryti ir uždaryti.
 7. Atlošo (viršelio) buvimas. Būtinas elementas - išjungti skylę, kai įrenginys yra išjungtas.
 8. Našumas. Vienintelė "kokybinė" charakteristika. Jis parenkamas pagal kambario apimtį: ventiliatorius turi pašalinti 1 tūrį oro per valandą. Tai reiškia, kad jei jūsų virtuvės plotas yra 9 "kvadratas", o lubų aukštis yra 2,5 metro, jo tūris yra 22,5 m³.

Modelis su dangteliu

Mažas patikslinimas apie našumą. Pagal SNIP 2.08.01-89, iš virtuvės reikia pašalinti ne mažiau kaip:

 • 60 m³ / h, jei yra 2 degiklio plokštė;
 • 75 m³ / h, jei yra 3 degiklio plokštė;
 • 90 m³ / h, jei yra 4 degiklio viryklė.

Todėl, jei neturite "įprasto" virtuvės gaubto, o lango ventiliatorius jį pakeis - vadovaudamiesi šiais rodikliais.

Patarimas yra labiau teorinis - praktiškai netgi pigūs modeliai, kurių kaina yra 1000 rublių, našumas bus 100 m³ / h +.

Naudos pranašumai ir trūkumai

Pliusai apima tokius veiksnius:

 • nereikia padaryti skylės sienoje (kaip reikalinga tiekimo įrenginio / vožtuvo montavimui);
 • mažas triukšmo lygis (virtuvės gaubtelis gali skambėti apie 50-60 dB ar daugiau garsiai, ventiliatorius - vidutiniškai apie 30 dB);
 • mažas energijos suvartojimas (vidutinė išėjimo galia - nuo 0,3 kW, paprasto lango ventiliatoriaus galia - apie 15-25 W);
 • nėra reikalo uždėti kanalą (kaip virtuvės gaubtui).

Dabar apie trūkumus:

 1. Ventiliatorius sumažins matomumą iš lango ir natūralios šviesos.
 2. Oro srauto (jei jis ateina iš gatvės viduje) praeinantis oro srautas negali būti šildomas, filtruojamas arba atvėsinamas (skirtingai nuo sienų įrengimo ir rekuperatorių).
 3. Žiemą šaltas oras gali patekti į kambarį per neveikiančią ventiliatorių (net jei modelis su dangteliu nėra faktas, kad tai labai padės).
 4. Jei langelyje nėra ventiliatoriaus angos / bloko, tai bus labai sunku jį įdiegti (ir iš tikrųjų netinkama).
 5. Ne kiekvienas stiklas gali atlaikyti ventiliatorių. Jei įdėkite jį į paprastą stiklą - jis gali įtrūkti (dėl variklio vibracijos, ypač jei jis važiuoja dideliu greičiu).

Ar verta įdiegti tokį gerbėją?

 1. Jūs planuojate pakeisti langus virtuvėje.
 2. Virtuvėje nėra galimybės įdiegti "įprasto" gaubto (pvz., Ventiliacijos velenas yra pažeistas / užsikimšęs arba jo apskritai nėra). Šiuo atveju ventiliatorius, įdėtas į langą, jį pakeis. Nors tai galima padaryti lengviau, ir įdėti ventiliatorių į sieną.

Maždaug tokie sovietiniai modeliai buvo sudėti į senus langus

Kitais atvejais - lengviau pasirinkti kitą parinktį. Sprendimas yra specifinis, ir tai nėra labai patogu jį pasirinkti.

Apytikslė kaina ir trumpas modelių sąrašas

Jūsų nuoroda - nurodykite kelių skirtingų modelių kainą:

 1. Era, dydis (skersmuo) 178 mm, su išoriniu dangčiu. Talpa - iki 280 m³ / h, galia - 16 W, stiklo storis 3-6 mm. Kaina yra apie 1000 rublių.
 2. Aeromat 100, A tipas (stačiakampis blokas, pritvirtintas prie varčios). Talpa - iki 75 m³ / h, galia - 17 W. Apytikslė kaina yra nuo 16500 rublių.
 3. SolerPalau - paprastas modelis. Skersmuo - 174 mm, su žaliuzėmis (atbulinis vožtuvas) ir apsaugine tinkleliu. Galia - 25 W, našumas - iki 400 m³ / h. Tai kainuoja apie 2700 rublių.
 4. "SolerPalau HV", grįžtamasis modelis, su nuotoliniu valdymu. Skersmuo - 260 mm, galia - 34 W, našumas - 600 m³ / h. Tai kainuoja apie 16 000 rublių.
 5. Domovent. OK 150 Skersmuo 150 mm, talpa apie 280 m³ / h, galia 16 vatų. Kaina yra apie 1000 rublių.
 6. Вентс 125 МААО1Т, su išjungimo laikmačiu ir venetian blind. Skersmuo yra 125 mm. Galima montuoti stiklo storyje nuo 4 iki 17 mm. Talpa 185 m³ / h, galia 22 W. Tai kainuoja apie 2500 rublių.
 7. Ventilor, su žaliuzėmis. Skersmuo 200 mm, talpa iki 450 m³ / h, galia 50 W. Tai kainuoja apie 7000 rublių.

Jei apibendrinsime: paprastas modelis su mechaniniu jungikliu ir žaliuzėmis - kainuos apie 1500 rublių.

Modelis apžvalga Domovent OK (video)

Diegimo instrukcijos (+ vaizdo, skirtos montuoti langelyje)

Iškart pasakyk: pats patalpinkite lango stiklo ventiliatorių - beveik neįmanoma. Per daug sudėtinga ir labai specializuota užduotis.

Tuo pačiu metu stiklas gali būti lengvai pažeistas, ir jūs turėsite nusipirkti naują stiklinę. Todėl daugeliui žmonių įrengimas yra geriau patikėti kapitonui. Apytiksliai įrengimo kaina yra nuo kelių tūkstančių rublių.

Jei tai yra metalinių plastikinių stiklo paketų langai, juos būtina visiškai pakeisti, perkant stiklą jau nupjautu skylu.

Jei mes kalbame apie senus langus ar naujus, bet vieno lusto, įrenginys atrodys taip:

 1. Pagal stiklelius pagal ventiliatoriaus korpuso dydį išpjautoma skylė.
 2. Kūnas įkištas į angą ir tvirtinamas.
 3. Montavimo metu visi sandūros ir laisvumas yra sutepami sandarikliu arba naudojami guminiai sandarikliai.

Montavimas aprašytas taip trumpai ir apskritai, nes montavimo sąlygos gali būti labai skirtingos. Nėra prasmės juos išvardinti, paprasčiausias būdas yra paskambinti kapitonui ir įvertinti situaciją vietoje.

Ventiliatorių montavimas

Ventiliatorių montavimas elgesys pagal "tipiškus technologinius žemėlapius" TTK 7.05.02.01-7.05.02.04. Priklausomai nuo ventiliatoriaus tipo (radialinio, ašinio, stogo), jo matmenų ir montavimo vietos, pasirenkami montavimo būdai ir atskirų operacijų tvarka. Ventiliatorių montavimas gaminti sekos - ventiliatorius arba jų dalys, pateikta į montavimo vietą, santvaros, auginami ir horizontaliai perkeltas į montavimo vietą, montuojamas ventiliatorius arba surinkti jį iš dalyse dėl atramos konstrukcijos (pamatas vietos skliausteliuose remti puodeliai), patikrinti montavimą, ir teisingai surinktas, nustatykite ant atraminių konstrukcijų, patikrinkite ventiliatoriaus veikimą.

Radialiniai ventiliatoriai montuojama ant pamato ar kitokios atramos konstrukcijos įvairiais būdais - valcavimo, gervių, automobilių ar tiltų kranų ir kt. Kai ventiliatorius pakyla esant mažam kampui besitęsiančiam procesui, paminkštinimai dedami ant pamato ir blokas pritvirtintas prie sienos, per kurią virvė nukreipta į gervę. Kai gervė sukasi, virvė vėjo ant būgno, o ventiliatorius pakyla iki pagrindo. Prieš diegdami patikrinkite žurnalo stiprumą. Kai ventiliatorius pakyla Gervė per montavimo vietą prie lubų pritvirtinta prie bloko, per kurį virvė eina į gervę. Ventiliatorius yra pakeltas lentynos pagalba ir, naudojant ištraukiklius, nuleidžiamas ant pamato.

Metalo arba gelžbetonio platformos, ant kurių yra sumontuoti ventiliatoriai, kartais būna dideliu aukščiu nuo grindų. Kėlimo įrangai ant žemės naudojami tiltiniai arba sunkvežimiai. Ventiliatorius su elektriniu varikliu, tiekiamas į montavimo vietą ir tvirtinamas atsarginėmis stropomis, pakeliamas, sumontuojamas ant platformos, patikrinamas ir pritvirtintas prie varžtų. Radialiniai ventiliatoriai sumontuota ant pavasario vibracijos izoliatorių. "DO" tipo vibracijos izoliatoriai prie grindų nėra tvirtinami. Instaliuojant ventiliatorius ant metalinių arba betoninių pamatų, jiems yra pritvirtinti vibracijos izoliatoriai. Įrengdami gerbėjus ant plieninių konstrukcijų, spyruoklės vibracijos izoliatoriai tvirtinami taip, kad metalo konstrukcijų elementai plane sutampa su atitinkamais ventiliatoriaus rėmo elementais.

Įrengdami ventiliatorių ant kieto pagrindo, kai kuriais atvejais siekiant sumažinti vibraciją pagal rėmo įdėti lakšto gumos storis 20-25 mm. Įrengdami ventiliatorių būtina, kad rėmo ašys nukryptų nuo planuojamos padėties plano ir aukščio neviršytų 5 mm. Tinkamas rėmo montavimas atliekamas naudojant medinius pleištus ir metalinius bloknotus, o tarpikliai neturėtų išsikišti daugiau nei 20 mm rėmo matmenims. Tais atvejais, kai vėdinimo įrenginiuose pakeičiamas ventiliatorius arba elektros variklis, vibracijos izoliatorių vietą nustato bandymo įrenginys. Norėdami tai padaryti, vibracijos izoliatoriai pirmiausia dedami ant pagrindo, o ant jų sumontuotas ventiliatorius. Vibracijos izoliatorių judėjimas išilgai ventiliatoriaus rėmo užtikrina vienodą ventiliatorių juostą. Vibracijos izoliatorių judinimui ventiliatorius pakeliamas su gervėmis ir sunkvežimių kranais. Toliau atkreipkite dėmesį į vibracijos izoliatorių montavimo vietas, ventiliatoriaus rėmo gręžimo skyles ir galų gale ištaisykite ventiliatorių.

Montavimo metodai Dideli, vidutiniai ir mažieji gerbėjai yra skirtingi. Pavyzdžiui, apsvarstykite ventiliatoriaus įrengimo su dideliu ventiliatoriumi spyruoklinių vibracijos izoliatoriuose su diržine pavara. Kadangi ventiliatoriai tiekiami išardomoje formoje, visų pirma būtina patikrinti jų pristatymo išsamumą surinkimo sąraše. Be to, turite patikrinti ventiliatoriaus dalis ir pašalinti pastebėtą žalą.

Ventiliatoriaus montavimas atliekamas tokia tvarka:

 • Darbo vietą aptarnauja atskiros ventiliatoriaus dalys, įskaitant korpusą, sudarytą iš kelių dalių
 • Išpakuokite ir išsisukite dalis
 • rinkti rėmą ir įdėti jį kartu su vibracijos izoliatoriais ant laikinų rėmų (mediniai strypai dedami ant patikrinto pagrindo)
 • Surinkite ir sumontuokite ant pagrindo arba rėmo apatinę korpuso dalį
 • atlaisvinkite varžtus ir nuimkite įleidimo angą
 • horizontaliai nustatykite ant pamato arba rėmo veleną su stovu, ant kurio sumontuotas darbo ratas, ir fiksuos jį
 • montuokite viršutinę korpuso dalį, tarpusavyje suvyniokite tos pačios medžiagos tarpines, tarpines, kurios yra šios sistemos oro ortakiuose, ir sujunkite abu korpuso elementus (viršutinę ir apatinę) su varžtais
 • įstatykite ir sureguliuokite įvadą
 • patikrinkite spragas tarp priekinio ratlankio krašto ir rotoriaus įvado vamzdžio krašto ašine ir radialine kryptimi.

Klirensas neturėtų viršyti 1% (1 mazgas 1) sklendės. Jei reikia, tarpas sureguliuojamas per įleidžiamą vamzdį palei ventiliatoriaus korpuso flanšą;

 • suteikiant reikiamą sandarą, filtro vamzdį ir flanšą, gręžkite skyles ir pritvirtinkite filtro vamzdį
 • tada išjunkite laikinus stovus, naudojamus suderinti vibracijos izoliatorius, ir užfiksuokite pamatą ar rėmą korpusą ir veleną su stelažu
 • paskutiniame ventiliatoriaus įrengimo etape patikrinkite tepalo buvimą guoliuose ir prireikus užpildykite alyvą.

Prieš pradedant ventiliatorių patikrinkite, ar jis balansuojamas, kaip nurodyta toliau. Dėl skriemulio ir rėmo arba ant turbinos ir difuzoriaus, kreida sukelia du pavojus - vienas prieš kitą. Turbina yra šiek tiek pasukta ir leidžia sustabdyti. Po to, kai sustoja, sunkesnė jo dalis visada užima žemesnę padėtį. Turint tinkamai subalansuotą ventiliatorių, turbina, be swaying iš vienos pusės, turi sustoti bet kurioje padėtyje. Norint subalansuoti joje esančią turbina diametraliai priešingai (atsižvelgiant į sunkią dalį), išgręžiama skylė, į kurią įkišama metalinė plokštelė, paprastai suvirinama. Krovinio masė yra parenkama taip, kad, slinkdami, turbina kiekvieną kartą sustoja naujoje padėtyje.

Vėdinimo įrenginio montavimas baigiasi elektrinio variklio, kuris pritvirtintas prie fiksatoriaus, sumontuoto ant pagrindo arba rėmo, horizontaliai ir lygiagrečiai. Sledžių rėmelis turi paliesti jo pamatą visą plokštumą. Variklio gaubtai turi būti įžeminti. Elektrinių variklių ir ventiliatorių skersinių ašių su diržo transmisija turi būti lygiagrečios, o vidurines skutiklių linijas nustato išilginis laidas, kuris yra pritaikytas prie jų kraštų. Su tuo pačiu skriemulių pločiu, laidas turi būti toje pačioje linijoje tarp skriemulių ir neturėtų kinkų. Su skirtingu skriemulių pločiu laidas pritvirtintas prie platesnio skriemulio krašto; Atstumas nuo įtempto laido iki siauros sklendės kraštų turi būti vienodas. Atstumas tarp ventiliatorių skriemulių ir variklio nustatomas pagal diržų ilgį.

Į montavimo vietą ventiliatorius komplektuojamas ant vieno rėmo su elektriniu varikliu, dažniau su elektriniu varikliu ant vieno veleno su ventiliatoriumi. Ventiliatorius pakeltas bloku ir gervė, pritvirtinta prie pastato konstrukcijų ir pritvirtinta prie laikiklio. Skylės, skirtos ventiliatoriaus pritvirtinimui prie laikiklio (kanalo), turi būti iš anksto užfiksuotos prieš įstumti į sieną. Jei ventiliatorius veikia vibraciją, tarp ventiliatoriaus ir laikiklio yra 5-10 mm storio guminės tarpinės. Patikrinus tinkamą ventiliatoriaus montavimą, jis tvirtinamas varžtais ir nuimamas įtvirtinimo įrenginys. Ventiliams, taip pat ir elektros varikliams, paprastai naudojami rutuliniai ir ritininiai guoliai. Palyginti su slankiojančiais guoliais, šie guoliai yra lengviau valdomi ir patogesni montuojant ir išmontuojant. Tačiau, kai jie dirba, jie daro daugiau triukšmo. Vienos eilės guoliai yra paprasčiausia konstrukcija. Tuo atveju, kai neįmanoma tiksliai suderinti veleno, naudojami dviejų ruožų sferiniai savaiminio išlyginimo guoliai, kurie gali sugerti didelius ašinius apkrovimus. Reikėtų pažymėti, kad radialiniams ventiliatoriams, ypač mažo ir vidutinio slėgio, ašinė apkrova, nukreipta į siurbimą, yra gana nedidelė.

Montuojant ant lygių velenėlių be pečių diržų, adapterio įvorėse montuojamos dvigubos eilės guoliai. Guoliai parenkami pagal galiojančius reikalavimus. Įrengti guoliai turi būti apsaugoti nuo užteršimo, juos nuplauti užteršus benziną. Ypač būtina juos apsaugoti nuo drėgmės ir rūdžių. Veleno, ant kurio sumontuoti guoliai, dalis turi būti labai kruopščiai apdorota ir turi būti lyginama su žiedo vidiniu skersmeniu. Prieš montavimą, guoliai yra pageidautinai šildomi alyvoje. Purkštukas turėtų būti pagamintas nutiesiant žiedą variniu plaktuku. Stacionariosios įvorės guoliai yra sumontuoti, traukdami veržlę ant kūgio pjovimo įvorės, o veržlė turi būti prisukta prie veleno sukimosi krypties. Guolio korpusas turi apsaugoti padangą nuo dulkių, vandens ir purvo.

Prijungus ventiliatorius prie maitinimo tinklo, reikia laikytis šių rekomendacijų:

 • Varikliai turi būti įžeminti pagal "Elektrinių įrenginių montavimo taisykles" (PES).
 • Atsparumo vertė tarp įžeminimo terminalo ir artimiausios ventiliatoriaus dalies, kuri gali būti įtampos, yra ne didesnė kaip 0,1 Ohm.
 • Atliekant elektros instaliaciją būtina naudoti apsauginę įrangą.
 • Gnybtai turi būti sujungti pagal jų ženklinimą.

Pradedant didelį skaičių ventiliatorių, kad būtų išvengta variklio perkaitimo, būtina visiškai užblokuoti oro judėjimą ir tolygiai padidinti oro srautą. Naujai sumontuoto ventiliatoriaus ar oro apdorojimo įrenginio darbas patikrinamas atliekant bandymą ir paleidimą. Įsilaužimo trukmė imama pagal bandymo įrangos specifikacijas arba pasą. Į foninį triukšmą ir garso buvimas, kuris gali būti sukelia ne tiksliai veleno derinimą, standumui pamato, palaidus pamatų varžtais ir kitų gedimų stokos, ventiliatorius iškart sustoja, išsiaiškinti problemos priežastis ir jas pašalinti. Kanalo radialiniai ventiliatoriai yra skirti tiesiogiai sumontuoti vėdinimo sistemų stačiakampiuose vamzdynuose pastatuose ir patalpose, dėl kurių padidėja triukšmo lygis, kurį sukuria vėdinimo įranga.

Ašiniai ventiliatoriai montuojamas ant skliaustų, įdėtas į sieną, lango ir sienų angas. Ašinių ventiliatorių montavimas atliekamas mobiliais kranais ar gervėmis. Instaliuojant ašies ventiliatorių ant metalinio laikiklio, ventiliatorius įtaisytas į sieną, išpila angas su cemento skiediniu arba suvirintas į metalines kolonas. Tada, prisikimšus, jis pakeltas ir sumontuojamas ant laikiklio, ant kurio anksčiau uždėta 5-7 mm storio guminė tarpinė, skirta vibracijai ir triukšmui sumažinti. Patikrinus įrenginio tinkamumą, ašinis ventiliatorius tvirtinamas prie laikiklio varžtais, o po to nuimamos linijos. Varžtai turi būti tvirtinami varžtais.

Įrengdami ašinį ventiliatorių Sienoje atidarytas paustis yra iš anksto tinkuotos. Tokiu atveju atidarymo skersmuo turi atitikti ventiliatoriaus skersmenį. Norėdami pritvirtinti ašinis ventiliatorius angoje, įkiškite atramą iš metalinio lakšto, kurio storis priklauso nuo ventiliatoriaus dydžio ir turi būti nurodytas konstrukcijoje. Pagal metalinę atrama montuojamos ant suvirinimo kelnių. Ašinio ventiliatoriaus montavimas Ji veikia tokiu į sienos angą būdu. Ant metalo pagalba buvo dedamas guminę tarpinę, kuri sumažina vibraciją ir triukšmą ventiliatoriaus veikimo metu, yra pakeliamas ir yra sumontuotas ant ventiliatoriaus paramos, patikrinti, ar teisingai įdiegta ir po to sutvirtinamos varžtais ir veržles ventiliatoriaus.

Ašiniai ventiliatoriai, sumontuotos išorinės sienelės angos, turi vožtuvus, kurių valdymas turėtų būti kambario viduje nuo 1,5-1,8 m aukščio. Elektriniai varikliai yra patalpoje, kad būtų lengviau prižiūrėti ir apsaugoti nuo atmosferos kritulių. Montuojant ašies ventiliatoriaus vamzdį, ventiliatoriaus pakabos iš anksto sumontuotos lubose, tada pakaba pakeliama į konstrukcijos ženklą. Tada ventiliatorius tvirtinamas prie laikiklio ir nuimamos linijos. Baigęs ventiliatoriaus montavimą, montuotojas, dirbantis su automatine hidrauline keltuvu arba pastoliais, sujungia ortakį prie jo. Elektros variklio šone esančiame ortakyje įrengiamas liukas elektriniam varikliui prijungti prie elektros tinklo ir atlikti prevencinę techninę priežiūrą bei patikrinimą.

Įrengę ašinius ventiliatorius, nepriklausomai nuo montavimo vietos, patikrinkite tarpą tarp mentės galų ir korpuso, kuris neturėtų viršyti atstumo, kuris yra lygus ventiliatoriaus skersmeniui. Įrengdami ašinių ventiliatorių, atlikite nuolatinį operacinį valdymą pagal kortelę. Diegimui stogo ventiliatoriai diegiant statybines dangas naudokite tipines surenkamas gelžbetonines puodelius, kuriuos įrengia statybos organizacijos. Puodelių vidinis skersmuo yra 700, 1000, 1450 mm, minimalus aukštis yra 400 mm. Stikliai yra su inkaro varžtais, kuriais tvirtinami ventiliatoriaus korpusai. Stiklo storio sienoms yra numatytos angos su vamzdžiais, kurių skersmuo yra 20 mm, skirtas paletės tvirtinimui.

Norėdami pradėti diegimą tikrina skyles puodeliai dydis, privalomas statybinių konstrukcijų, taip pat laikantis vietos ir tvirtinimo varžtai skaičių stiklo išdėstymo ir tvirtinimo skyles ventiliatoriaus skersmens. Tada patikrinkite stogo ventiliatorius ir patikrinkite, ar radialiniai ventiliatoriai yra tarpo tarp įleidimo vamzdžio ir darbo rato, o ašinis atstumas tarp rato ir korpuso. Po patikrinimo į stogo radialinio ventiliatoriaus įsiurbimo angą prijungiamas savaiminio atidarymo vožtuvas, kuris automatiškai įsijungia, kai ventiliatorius įjungtas, ir automatiškai uždaromas išjungus. Jei prie stogo ventiliatoriaus prijungtas ortakio kanalas, kartu su juo sumontuojama ir pirmoji ortakio kanalo nuoroda. Dirbant be ventiliatoriaus tinklo vamzdynų kalno dėklą surinkimo ir išvežimo kondensato, kuris taip pat tarnauja kaip apsauga nuo atsitiktinio kontakto su užsienio objektų remontu ir įrengimo ventiliatoriaus kambaryje.

Dėl ventiliatoriaus išleidimo vietos stogo jį įdiegti padėjo Boardwalk. Tada bakstelėkite dviejų anksčiau iškėlė į vežimėlio stogo anksto nustatyti juos į dvi iškrovimo kanalas baras ilgis 4m, sumontuoti ventiliatoriaus ir pridėti jį prie u keturių vietovių M 16h80 varžtais. tarp "U skyriuose ir ventiliatoriaus plokštės grindinio dvi medinės juostos 40 mm aukščio, pločio 100 mm, ilgis 1300mm. Tada vežimėliai stogo ventiliatorius tiekiamas į montavimo vietą ir ją įdiegti per stiklą, bandant sujungti tvirtinimo varžtus, lydyti monolitinis stiklo, su ventiliatoriaus plokštės skyles. Tada montuojamas ant nustatytų netoli atraminio stiklo medinių pabėgių keturių lentjuostė lizdas keliamąją galią 5 tonų; pakelti ventiliatorių 30 mm su lizdais; pašalinti kanalą ir blokus medienos ir įvirsta į sunkvežimį. Tada nuleisti stogo ventiliatorių ant stiklo ir ją išspręsti; pašalinti krumpliastiebinėms lizdus ir pašalinti lygų rezultatą. Po uždarymo surinkimas yra prijungtas prie ventiliatoriaus lizdo ir patikrinkite, ar teisingai įdiegta esant apkrovai (nepriklausomai nuo ventiliatoriaus tipo), įskaitant ir tikslumo variklio prijungtas prie ventiliatoriaus ir variklio tvirtinimo jėga atramų ir dėl ventiliatoriaus ratas balansavimo tikslumo ventiliatorius.

Siekiant pagerinti kambario šilumos apsaugą, sukurta speciali šio stiklo versija su termoizoliaciniu vožtuvu. Viršutinėje stiklo pusėje vožtuvų mentės yra užpildytos šilumos izoliacine medžiaga ir padengtos cinkuoto plieno. Šilumos laidumo koeficientas Tokio konfigūracijos ventiliatoriaus perdavimo mazgas neviršys 0,26 W / m2 K. Vožtuvo korpusas yra pagamintas be šiluminių tiltelių. Tuo pačiu metu visiškai neįmanoma kondensato susidarymo. Specialus vožtuvų mentės silikoninis antspaudas apsaugo nuo užsiliepsnojimo ir užtikrina atidarymą be išankstinio šildymo šildymo elementais. Be to, tokio vožtuvo konstrukcija yra sertifikuojama kaip dūmų išleidimo vožtuvas. Elektros vožtuvo pavara, pagaminta uždarame apsauginiame korpuse, yra ant stiklo išorės ir atliekamas tiek spyruoklė, tiek atviros ar uždarytos schemos pagalba. Regionams, kurių temperatūra žemesnė nei 30 gr. Kai elektrinis pavaras užpildomas savireguliuojančiu šildymo kabeliu.

Šioje stiklo versijoje yra visiškai išspręsta nekontroliuojamo šilumos nutekėjimo problema, tiek dėl šilto oro iš kambario priežiūros, tiek dėl šaltų paviršių nebuvimo. Šiuolaikinio ventiliatoriaus atlikimas Nustatymus galima reguliuoti keičiant variklio greitį. Jo apsisukimų skaičius priklauso nuo įtampos pokyčio. Tokia greičio kontrolė yra labiau tinkama, nes nesukelia elektrinių trikdžių, triukšmo ir elektromotoriaus virpesių ir sumažina jo šildymą. Ventiliatorių agregatų veikimą galima pakeisti ir naudojant fazių valdymą, todėl variklio greitis ir ventiliatoriaus galios svyravimai sklandžiai sureguliuojami nuo 0 iki 100%.